CONCEPT LIBERTY GROUP SA

KRS 0000291246
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 9512235691; REGON 141163738
kapitał zakładowy w wysokości 14.380.000,00 zł opłacony w całości

ul. Franciszka Marii Lanciego 16 lok. 191, 02-792 Warszawa

+48 793 033 250

Dziękujemy za przesłanie!