A business meeting

CONCEPT LIBERTY GROUP

Strategiczne podejście do komunikacji marketingowej

 

NASZE MIEJSCE NA RYNKU

zawsze obok klienta

Concept LIberty Group to podmiot wyspecjalizowany w obsłudze z zakresu PR i marketingu w okresie zmian, a w szczególności w okresie kryzysu. 
Będąc podmiotem zewnętrznym, w oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę, w sytuacji obiektywnego obserwatora, opracowujemy, rekomendujemy ale i wdrażamy szeroko rozumianą politykę informacyjną. Nasze działania są  kompleksowe i uwzględniają wszystkich interesariuszy naszych klientów.
Z naszymi usługami wychodzimy przede wszystkim do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, postrzegając wśród nich dużą nisze rynkową. 
Obecne wydarzenia makroekonomiczne kreują rynek idealny dla wykorzystania specyficznych przewag konkurencyjnych będących w naszym posiadaniu, tj. kompleksowość i indywidualizm podejścia w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem.

Accountant at Work
Financial Advisor
Financial Consultation
Financial Analyst
Stock Market Quotes
A presentation at the office
 

NASZE USŁUGI

 

CAŁOŚCIOWE STRATEGIE KOMUNIKACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Wspólnie z klientem uczestniczymy  w pracach nad planami zmian i na ich bazie opracowujemy szczegółowe strategie zarządzania poszczególnymi grupami interesariuszy.

Accountant at Work

NASI LUDZIE

 

Prezes Zarządu

WOJCIECH BARCZAK

Praktyk w zarządzaniu kryzysowym. Specjalista od zarządzania kryzysowego.

CONCEPT LIBERTY GROUP SA

KRS 0000291246
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 9512235691; REGON 141163738
kapitał zakładowy w wysokości 14.380.000,00 zł opłacony w całości

ul. Franciszka Marii Lanciego 16 lok. 191, 02-792 Warszawa

+48 793 033 250

Dziękujemy za przesłanie!